Konkurs OSWIECIM112 dla czytelników naszego portalu !

Konkurs OSWIECIM112 dla czytelników naszego portalu !

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu, jest portal OSWIECIM112-Oświęcimskie Ratownictwo z siedzibą: 32-642 Włosienica ul.Strażaków 1, posiadający Numer Rejestracji Prasowej 2970 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest organizator przy wsparciu Parku Rozrywki Energylandia oraz firmy Rozumek.net
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/oswiecim112 (zwanej dalej “Fanpage”).
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy użytkownicy posiadający profil na Facebook.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
 • posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook
 • zaznaczenie “Lubię to” fanpage Rozumek.net ( https://www.facebook.com/rozumeknet/ )
 • napisanie komentarza ,,gotowe” pod postem konkursowym
 • udostępnienie posta konkursowego

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych,   serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz Facebooka.

4.Czas trwania konkursu: od 12.10.2018r. – 17.10.2018r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 18.10.2018r..

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 • 3. NAGRODY
 1. Nagrodami w Konkursie są:

– podwójne zaproszenie do Parku Rozrywki Energylandia, (do wykorzystania w terminie 18-28.10.2018r.) ufundowane przez Energylandie

– podwójne zaproszenie do Parku Rozrywki Energylandia, (do wykorzystania w terminie 18-28.10.2018r.) ufundowane przez Energylandie

– dysk zewnętrzny ADATA 1T, ufundowany przez Rozumek.net

– apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem, ufundowana przez OSWIECIM112

– apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem, ufundowana przez OSWIECIM112

2.Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3.Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Redakcja wybierze zwycięzców na podstawie losowania.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku
 2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski lub osobiście.
 3. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 2 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
 4. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 2 dni od daty przesłania danych adresowych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Oswiecim112-Oświęcimskie Ratownictwo.

ŻYCZYMY POWODZENIA ORAZ DZIĘKUJEMY NASZYM CZYTELNIKOM !